اخبار

گواهینامه مدرسی

همواره آموزش علمی،آکادمیک و همچنین حفظ سلامتی ورزشکاران بر قهرمانی ارجحیت داشته است ؛ با این رویکرد، قهرمانی نیز همچون سال‌های گذشته میسر خواهد شد.