اخبار

مقام قهرمانی سال 98

كسب مقام قهرماني كوروش محمد ميرزايي از آكادمي ايران زمين درمسابقات اسكيت دستجات آزاد كشور ماده400متر رده سني1388


كسب مقام قهرماني مسابقات اسكيت سرعت جام رولربليد توسط اميرعلي فتاح


كسب مقام سومي مسابقات سرعت جام رولربليد توسط آريو كياني


كسب مقام نايب قهرماني مسابقات قهرماني كشور داخل سالن
توسط كوروش محمد ميرزايي(عليرغم داشتن سرما خوردگي شديد)


كسب مقام اولي آنيسا دولتي و سومي نيلوفر اصغري درمسابقات قهرماني كشور داخل سالن