اخبار

درخشش ورزشکاران آکادمی اسکیت ایران زمین

درخشش ورزشکاران آکادمی اسکیت ایران زمین
در دوازدهمین دوره لیگ اسکیت سرعت

کسب دو مقام قهرمانی 
و یک مقام چهارمی تیمی
توسط آقايان
مهدی یار ریاحی
محمدمهدی کنعانی
رادمان احمدی