اخبار

جشن متفاوت نيمه شعبان 97

امسال به دليل بارندگيهاي زياد، جشن نيمه شعبان همراه با كيك يكصد كيلويي، در آسايشگاه كودكان معلول ذهني و جسمي بي سرپرست برگزار كرديد كه خداراشكر باعث خوشحالي معلولين اين آسايشگاه گرديد