اخبار

تنها پيست اسكيت سرپوشيده شرق تهران

به دليل فصل سرما و بارندگي پيست اسكيت پيروزي،سرپوشيده شد و ورزشكاران ميتوانند درمحيطي گرم و ايمن به ورزش اسكيت بپردازند.