اخبار

آكادمي اسكيت ليو ايران زمين برگزار مي كند

همه دعوتيد به جشن بزرگ نيمه شعبان همراه با

?توزيع كيك يكصدكيلويي?

و برنامه هاي شاد و متنوع ديگر
باحضور روساي محترم فدراسيون اسكيت و هييت اسكيت استان و ورزشكاران رشته هاي مختلف جامعه اسكيت و خانوادهاي محترم
زمان:سه شنبه98/2/3 ساعت 17
مكان:پارك جنگلي سرخه حصار، جاده تندرستي
منتظر حضور گرم و پرنشاط همه عزيزان جامعه اسكيت هستيم.

عزيزاني كه تمايل به استفاده از سرويس رايگان رفت برگشت دارند، روزسه شنبه ساعت16:30پيست پيروزي حضور داشته باشند